Forside
 Fossile Objekter (Stenbøger, stenbreve og stentasker)
 Objekter
 Udsmykninger og symposier
 Bronze, gips og ler
 Det Arkitektoniske
 Arven
 Værksted
 Aktuelt
 CV
 Om Sys Svinding
 Kontakt / Links
 Værker til salg
 Cookies
   
  English version
Website: ntkr.com
Om Sys Svinding

 

Sys Svindings værker er præget af en stor bevidsthed om kultur- og kunsthistorien og en respekt for traditionen, både som begrænsning, som afsæt for egen tolkning og som frisættelse af stenens muligheder. Samtidig har hun sat sig ud over indsnævrende betegnelser som figuration, konkretion og abstraktion. Der er i virkeligheden lidt af det hele, men for Sys Svinding handler det i langt højere grad om, hvordan man kan iklæde den idé og essens, der gemmer sig bag de forskellige motiver, en adækvat kunstnerisk form og udtryk. Med de formelle og indholdsmæssige referencer til billedhuggertraditionen og vores kulturhistorie er det et bevidst valg at beskæftige sig med temaer og motiver, som måske netop på grund af det abstrakte udtryk er ur- og fællesmenneskelige. Det er en forvaltning af en skulpturel arv, som forener det fortidige og det moderne.

   Forenkling er ikke målet i sig selv, men en uomgængelig tilnærmelse til tingenes sande mening, sagde Brancusi. Heller ikke for Sys Svinding er kunstværket en virkelighedsefterlignende form, men en kombination af et motiv, en abstrakt idé og den stenblok, som naturen har leveret, set gennem kulturens optik, traderet gennem århundreder og manipuleret i nuet. Med sine skulpturer konkretiserer og præciserer hun form, tilfører den en varig status og skaber en receptionsmulighed, der rækker ud over øjeblikket og langt ind i fremtiden. Det er det kunstneriske indgreb i stenen, som gør skulpturen og formens privilegium erfarbar for beskueren.

   Sys Svindings arbejde kan identificeres med stenen, især granitten og diabasen, og et nærmere blik på hendes virke viser den rigdom af skulpturelle muligheder, der udnyttes og afsøges på stadig nye måder. Med stenen og dens særlige materialekarakter betoner hun forskellige aspekter af dens natur- og kulturhistorie; i de lave horisontalskulpturer er det landskabelige præsent, mens de vertikale peger på en statuarisk tradition og atter andre på vores fælles motiviske arv, porten, huset, båden, øksen osv. Det er karakteristisk for Sys Svindings skulptur, at den altid fluktuerer mellem materialepræsens og kunstnerisk form, mellem perfekt stilisering og det personlige sprog og signatur.

   Beskuerens møde med Sys Svindings skulptur er både formel og dybt sanselig. Det er et møde med materialets hårde og polerede, skinnende overflade og den præcise form og samtidig ønsket om at røre, at lade hånden følge samspillet mellem stenens stringente linjer og bløde former. Få formår som denne kunstner trods materialets hårdhed og tyngde at lokke en drømmende lethed og sensitivitet frem i stenens udtryk. Heldigvis er der stadig mange kunstnere, for hvem stenen har en særlig aura, for hvem stenen altid vil være en udfordring og for hvem den repræsenterer det skrøbelige køds møde med evigheden. Sys Svinding er en sådan kunstner, der koncentrerer sig om stenen i sin grundsubstans. Hun overvinder dens modstand, fjerner alt det overflødige og når frem til formens essens.

 

Eva Botofte, Cand.mag. i Kunsthistorie

 

About Sys Svinding

Sys Svinding's work is marked by a tremendous awareness of culture and Art History, and a respect for tradition - both as a constraint, as a source for her own interpretation, and as a release for the potential of stone.

At the same time she has transcended confining labels such as figuration, concretion, and abstraction.

With her formal and substantial references to sculptural tradition and to our cultural history, Sys Svinding makes a conscious choice to work with primordial and universal themes and motifs, perhaps precisely because of her abstract mode of expression. She executes a sculptural heritage that unites the prehistoric and the contemporary.

Simplification is not a goal in itself, but an inevitable approach to the true meaning of things, said Brancusi. For Sys Svinding too, art is not a realistic form, but a combination of a motif, an abstract idea and the block of stone that nature has delivered, seen through the optics of art, traded through centuries and manipulated in the present.

With her sculptures she makes form concrete and precise, confers upon it a permanent status, and creates the possibility for reception well beyond the present, into the future. Her artistic intervention with the stone renders the sculpture and the form's privilege experientially possible for the viewer.

Sys Svinding's work may be identified with stone, especially granite and diabase, and a closer look at her work reveals the wealth of sculptural potential that she exploits and explores in always new ways.

Given the stone and the special character of its material, she emphasizes different aspects of its nature - and art history. We find landscape in the low horizontal sculptures, while the vertical ones point to a statuary tradition, and others yet to our joint heritage of motives - the port, the house, the boat, the axe, etc. It is characteristic of Sys Svinding's sculpture that it always fluctuates between the presence of material and artistic form, between perfect stylization and personal language and signature.

The viewer's encounter with Sys Svinding's sculpture is both formal and deeply sensual. It is a meeting with the hard and polished, shining surface, and precise form of the material, and a simultaneous desire to touch, and let the hand trace the play between the stone's strict lines and its soft forms. Few manage, as this artist does in spite of the material's hardness and weight, to elicit a dreaming lightness and sensitivity in the stone's expression. Fortunately there are still many artists for whom stone has a special aura, for whom stone always will be a challenge, and for whom it represents the meeting between vulnerable flesh and eternity. Sys Svinding is such an artist, who concentrates on stone in its fundamental substance.  She conquers its resistance, removes its excess, and reaches its essence. 

Eva Botofte, MA in Art History